Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

efuzja
11:49
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— Janusz Leon Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
efuzja
11:49
Zdarzają się przecież ludzie podobni do siebie i czasem można wziąć kogoś za kogo innego. Zwłaszcza jeśli się z kimś było blisko, a już nigdy go się potem nie widziało, to chciałoby się go odnaleźć nawet w kimś obcym
— W. Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacytaty cytaty
efuzja
11:49

Nie ma porażki, z wyjątkiem zaprzestania prób

— Elbert (Green) Hubbard
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
efuzja
11:49
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viacytaty cytaty
efuzja
11:47
Możesz wszystko, tylko zacznij w siebie wierzyć.. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
efuzja
11:45

Nie ma innej klęski oprócz rezygnacji.

— Elbert Hubbart
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
efuzja
11:44

June 29 2015

efuzja
23:50
Może niektórzy ludzie pojawiają się w naszym życiu po to, aby wyleczyć nas z innych ludzi.
— chyba tak!
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacytaty cytaty
efuzja
23:49
I’m sending you an invitation. Come, look inside my head. Let’s have a mental vacation. We’ll dream without a bed.
— Dotan
Reposted fromwhoisjimmy whoisjimmy viacytaty cytaty
efuzja
23:49
I’m a daydreamer. Come, see what I see. I’m a believer. All that I need is the air that I’m breathing and you here with me. There’s nothing more than that. So won’t you dream with me?
— Dotan
Reposted fromwhoisjimmy whoisjimmy viacytaty cytaty
efuzja
13:37
nie wiem nic
nie umiem żyć
— Andrzej Poniedzielski
Reposted frominpassing inpassing viapolciak polciak
efuzja
13:37
9426 c98a 390
Reposted fromnyaako nyaako vianolongerinuse nolongerinuse
efuzja
13:37
13:36
the saddest thing
is when you are no longer
surprised
when someone breaks your heart.
marina v., grown up.  (via findingwordsforthoughts)
Reposted fromkattrina kattrina vianolongerinuse nolongerinuse
efuzja
13:35
2692 35f5 390
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viapolciak polciak
13:35
efuzja
13:30
Ludzie, sami siebie ograniczają.. tym ,że przestają w siebie wierzyć, przez to stoimy w miejscu, zgadza się ?
— usłyszane
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
efuzja
13:30
6785 0e57 390

June 24 2015

efuzja
11:40
Nie mów o tym, co cię nie
dotyczy, byś nie usłyszał czegoś, co cię nie ucieszy.
— Baśnie 1001 nocy
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
efuzja
11:40
Every living person on this planet has their own unique pair of eyes. Each their own universe.
— true.
Reposted fromglupiages glupiages viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl